Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 98 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3, ust. 3f, art. 86d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 19 listopada 2021 r. postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze geodezyjnym 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Przemęt oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):22.11.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.26.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.26.2021 WCAG
Obwieszczenie RS.6220.26.2021

Metryczka

wytworzono: 19.11.2021 przez: Daria Jędrzejczak
opublikowano: 22.11.2021, 11:42 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 7

Rejestr zmian