Proponowany porządek XLIII Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 29.11.2021, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mochach oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przemęt na 2022 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przemęt.
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przemęt za rok szkolny 2020/2021.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Projekt Uchwaly Zmieniajacy Uchwale Dot. Strategii Listopad 2021 Poprawna.pdf
Projekt Uchwaly Statut Gminy Przemet Zmiany.pdf
Projekt Uchwaly Zmieniajacej Koszt Uslugi Opiekunczej.pdf
Projekt Uchwaly Bonifikata Mochy.pdf
Projekt Uchwaly Gm. Prog. Profilaktyki I Rpa Na 2022.pdf
Projekt Uchwaly Gm. Prog. Przeciwdzialania Narkomanii 2022.pdf
Projekt Uchwaly Rady Gminy Org. Pozarzadowe.pdf
Projekt Uchwaly Ekwiwalent.pdf
Informacja O Realizacji Zadan Oswiatowych W Roku Szkolnym 2020 2021.pdf

Metryczka

wytworzono: 23.11.2021 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 23.11.2021, 12:03 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 71

Rejestr zmian

utworzono: 23.11.2021, 12:03 przez: Sylwia Kaczmarek Proponowany porządek XLIII Sesji Rady Gminy Przemęt