ZARZĄDZENIE NR 88.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 listopada 2021 r.w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Darii Dudziak – nauczycielki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w składzie:

1) Marta Sobierajska – przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca;
2) Dorota Jagoda – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie;
3) Małgorzata Kicińska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie;

4) Ewa Maria Mocek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej;

5) Wiesława Woś– ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2. Termin posiedzenia wyznacza się na dzień 10 grudnia 2021 r., godz. 10.00.

§ 3. Rozliczenie wynagrodzenia eksperta nastąpi w oparciu o umowę zlecenie na podstawie listy płac, którą dokona Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Nieobowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):26.11.2021
  • Nr aktu prawnego:OR.0050..88.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 26.11.2021 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 29.11.2021, 09:17 przez: Izabella Skibska
zmodyfikowano: 22.03.2024, 14:41 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 47

Rejestr zmian