Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod nazwą „Budowa obiektów budowlanych – handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 113 i 114 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

 zawiadamia

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 5 stycznia 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektów budowlanych – handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 113 i 114 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):07.12.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.27.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.27.2021 - skan
Obwieszczenie RS.6220.27.2021 -wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 07.12.2021 przez: Magdalena Jalocha
opublikowano: 08.12.2021, 12:20 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 08.12.2021, 12:42 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 14

Rejestr zmian