Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt obręb Przemęt, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

że w dniu 15 listopada 2021 r. wszczął postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora – SOLAR AB Sp. z o.o. ul. Piaskowa 3, 65-204 Zielona Góra reprezentowanego przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt obręb Przemęt, gmina Przemęt. Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 1 grudnia 2021 r. wezwał pełnomocnika do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 KPA Wójt Gminy Przemęt informuje, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zgodnie z art. 49 KPA, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt, oraz na tablicy ogłoszeń wsi Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):10.12.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.33.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.33.2021
Obwieszczenie RS.6220.33.2021 WCAG

Metryczka

wytworzono: 10.12.2021 przez: Daria Jędrzejczak
opublikowano: 10.12.2021, 14:57 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 26

Rejestr zmian