Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Elektrowni Słonecznej „Bucz I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 154/8 o mocy do 2 MW (do 2×1 MW) (obręb Bucz) w miejscowości Bucz, gmina Przemęt

KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz.  U. z 2019 r. poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Elektrowni Słonecznej „Bucz I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 154/8 o mocy do 2 MW (do 2×1 MW) (obręb Bucz) w miejscowości Bucz, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni  w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bucz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

W dniu 17 grudnia 2021 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt na okres 14 dni.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):16.12.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.20.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat
Komunikat RS.6220.20.2021 WCAG
Decyzja.anonymised

Metryczka

wytworzono: 17.12.2021 przez: Daria Jędrzejczak
opublikowano: 17.12.2021, 08:32 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian