Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postepowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki o nr ewid.157/2, położonej w obrębie Kaszczor.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki o nr ewid.157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt.

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

że w dniu 29 lipca 2021 roku wszczął postępowanie administracyjne na wniosek SIG Polska Portfolio 8 Sp. z o. o. z siedzibą pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, reprezentowanej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce ewid. 157/2, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowic.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 3 sierpnia 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. W dniu 19 sierpnia 2021 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak ON-NS.9011.5.47.2021 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 23 sierpnia 2021 r. wpłynęła opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze znak WR-ZZŚ.7.435.269.2021.MLW RKW-2021-2951 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 16 listopada 2021 r. wpłynęło postanowienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w którym organ również wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem z dnia 26 listopada 2021 r. Wójt Gminy Przemęt wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy związanej  z wydaniem decyzji do 27 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz        na tablicy ogłoszeń wsi Mochy z uwagi na zasięg oddziaływanie przedsięwzięcia.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):17.12.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.22.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

RS.6220.22.2021 Obwieszczenie WCAG
Obwieszczenie RS.6220.22.2021 Skan

Metryczka

wytworzono: 17.12.2021 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 17.12.2021, 14:23 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 7

Rejestr zmian