Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wezwaniu do złożenia wyjaśnień oraz o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 303 w obrębie Solec, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

 Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 303 w obrębie Solec, gmina Przemęt, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 9 grudnia 2021 r., znak: PO.ZZŚ.1.435.452m.2021.KW zwrócił się do Wójta Gminy Przemęt o wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 20 grudnia 2021 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowych informacji.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 18 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Przemęt informuje, iż w przedmiotowej sprawie uzyskał opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Solec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):20.12.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.34.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.34.2021
Obwieszczenie RS.6220.34.202 Wcag

Metryczka

wytworzono: 20.12.2021 przez: Daria Jędrzejczak
opublikowano: 20.12.2021, 14:48 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 10

Rejestr zmian