Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wezwaniu pełnomocnika do uzupełnienia dokumentacji dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studnią wierconą, zbiornikiem bezodpływowym oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. gr. 592, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studnią wierconą, zbiornikiem bezodpływowym oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. gr. 592, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 14 grudnia 2021 r., znak: WOO-I.4220.79.2021.PM.1 zwrócił się do Wójta Gminy Przemęt o wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji dla ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 20 grudnia 2021 r. wezwał pełnomocnika do uzupełnienia przedmiotowych informacji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):20.12.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.32.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.32.2021
Obwieszczenie RS.6220.32.2021 WCAG

Metryczka

wytworzono: 20.12.2021 przez: Daria Jędrzejczak
opublikowano: 20.12.2021, 14:21 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 5

Rejestr zmian