ZARZĄDZENIE NR 92.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021 r.  poz.  1372 z późn. zm.), art. 11 ust 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z  2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały nr 324/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  2022 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.Ogłasza się Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2022 roku, w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie ofert, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej www.przemet.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przemęcie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przemęcie.

§ 4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):20.12.2021
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.92.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie 92.2021

Metryczka

wytworzono: 20.12.2021 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 20.12.2021, 12:26 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 15

Rejestr zmian