Proponowany porządek XLV Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 28.12.2021, g. 09:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy lub osobę przez niego wyznaczoną,
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO,
  3. Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały budżetowej,
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady Gminy,
  5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
  6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz nad ewentualnymi autopoprawkami i propozycjami zmian,
  7. Głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Wójta,
  8. Głosowanie uchwały budżetowej.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Uchwala Niewygasy 2021.pdf
Uchwala Umorzenie Wfosigw.pdf
Uchwala Pomoc Finansowa Powiat Koscianski.pdf
Uchwala Zmieniajaca Uchwale Dot. Strategii Listopad 2021 Poprawna.pdf

Metryczka

wytworzono: 23.12.2021 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 23.12.2021, 13:44 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 36

Rejestr zmian

utworzono: 23.12.2021, 13:44 przez: Jakub Górny Proponowany porządek XLV Sesji Rady Gminy Przemęt