Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postepowania

o przekazaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt. Powyższe uzupełnienie wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 27 grudnia 2021 r. i jest odpowiedzią Inwestora na wezwanie regionalnego dyrektora z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia raportu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Siekowo.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):28.12.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.9.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

RS.6220.9.2021 Obwieszczenie O Przekazaniu
Obwieszczenie O Przekazaniu WCAG

Metryczka

wytworzono: 28.12.2021 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 29.12.2021, 13:26 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian