ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w roku 2022.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) w związku z Uchwałą Nr 324/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 powołuje się komisję konkursową w składzie:

1) Patrycja Pabich – przewodniczący komisji,

2) Marta Sobierajska – członek komisji,

3) Agnieszka Kędziora – członek komisji,

4) Szymon Piechowiak – członek komisji,

5) Izabella Skibska – członek komisji,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.01.2022
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.7.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie 7.2022

Metryczka

wytworzono: 14.01.2022 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 20.01.2022, 11:27 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 21

Rejestr zmian