Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do zaopiniowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 303 w obrębie Solec, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ,

Wójt Gminy Przemęt

Zawiadamia

że w dniu 17 stycznia 2022 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 19 stycznia 2022 r. przekazał przedmiotową dokumentację do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wójt Gminy Przemęt jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy OOŚ, pismem z dnia 19 stycznia 2022 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z ponownym wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 303 w obrębie Solec, gmina Przemęt.

Zawiadomienie następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Solec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):19.01.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.34.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.34.2021 Skan
Obwieszczenie WCAG

Metryczka

wytworzono: 19.01.2022 przez: Magdalena Jalocha
opublikowano: 24.01.2022, 13:42 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 7

Rejestr zmian