Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: eksploatacja odkrywkowa złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwana dalej KPA, zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – do 2 marca 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: eksploatacja odkrywkowa złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie.
Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Bucz, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Charbielin.

Pouczenie
Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):01.02.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.17.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.17.2021
Obwieszczenie RS.6220.17.2021 Wcag

Metryczka

wytworzono: 01.02.2022 przez: Daria Jędrzejczak
opublikowano: 01.02.2022, 09:12 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 13

Rejestr zmian