Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z 79 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),  oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest AVAL-2 Sp. z o.o., który w przedmiotowej sprawie w dniu 12 kwietnia 2021 r. złożył wniosek o wydanie decy zji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję, że:

 1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Przemęt, organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 2. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie przez okres 30 dni tj. od 9 lutego 2022 r. do 10 marca 2022 r. w pokoju nr 3, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia.
 4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym
 5. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Przemęcie.
 7. Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Wójta Gminy Przemęt.
 • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
 • Rok podjęcia (podpisania):2022
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):07.02.2022
 • Nr aktu prawnego:RS.6220.9.2021
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

RS.6220.9.2021 Obwieszczenie Zapoznanie Się Z Raportem WCAG
Zawiadomienie O Zapoznaniu Sie Z Dok.

Metryczka

wytworzono: 07.02.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 07.02.2022, 15:17 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 14

Rejestr zmian