Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 303 w obrębie Solec, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

   Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 14 marca 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 303 w obrębie Solec, gmina Przemęt.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Solec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):11.02.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.34.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.34.2021
Obwieszczenie RS.6220.34.2021 Wcag

Metryczka

wytworzono: 11.02.2022 przez: Daria Jędrzejczak
opublikowano: 11.02.2022, 09:29 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 6

Rejestr zmian