Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej KPA oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 1 ustawy KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 27 kwietnia 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność wezwania Inwestora do złożenia wyjaśnienia dotyczących informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Inwestor pismem z dnia 15 lutego 2022 r. wniósł o wydłużenie terminu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do 8 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor oraz wsi Mochy.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):25.02.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.22.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Nowy Termin 5 WCAG
Obwieszczenie Nowy Termin 5 Skan

Metryczka

wytworzono: 25.02.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 25.02.2022, 14:35 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian