Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu dokumentacji do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studnią wierconą, zbiornikiem bezodpływowym oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. gr. 592, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ,

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sześciu budynków letniskowych wraz z ogrodzonymi tarasami, studnią wierconą, zbiornikiem bezodpływowym oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. gr. 592, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, w dniu 9 marca 2022 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło uzupełnienie Wnioskodawcy. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 14 marca 2022 r. przekazał przedmiotową dokumentację do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wójt Gminy Przemęt jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4, ust. 2 ustawy OOŚ, pismem z dnia 14 marca 2022 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z ponownym wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.03.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.32.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.32.2021
Obwieszczenie RS.6220.32.2021 Wcag

Metryczka

wytworzono: 14.03.2022 przez: Daria Jędrzejczak
opublikowano: 14.03.2022, 12:29 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 9

Rejestr zmian