Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wystąpieniu z ponownym wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki o nr ewid.157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ,

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 25 marca 2022 r. zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  ustawy OOŚ Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z ponownym wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działki o nr ewid.157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz po uzyskaniu  stanowiska  organów opiniujących, Wójt Gminy Przemęt stwierdził potrzebę wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dalej kip i wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie emisji hałasu oraz pola elektromagnetycznego z terenu planowanej inwestycji. Wyjaśnienia wpłynęły do tutejszego urzędu w dniu 18 stycznia 2022 r. Po zapoznaniu się z treścią uzupełnienia tutejszy Wójt Gminy Przemęt stwierdził, że informacje w nim zawarte nie odnoszą się do wnioskowanej inwestycji, a co za tym idzie, nie mają faktycznego odzwierciedlenia dla terenu, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej. W związku z powyższym pełnomocnik został ponownie wezwany pismem Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 stycznia 2022 r. do dostarczenia informacji w przedmiocie analizy akustycznej oraz do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień we wskazanym w wezwaniu zakresie. W dniu 21 marca 2022 r. wpłynęły wyjaśnienia pełnomocnika wraz z analizą akustyczną dla terenu inwestycji.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor oraz wsi Mochy

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):25.03.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.22.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

RS.6220.22.2021 Obwieszczenie O Opinie WCAG
Obwieszczenie Ponowne Wystąpienie Skan

Metryczka

wytworzono: 25.03.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 28.03.2022, 08:20 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 92

Rejestr zmian