Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Poświętno o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwana dalej KPA, zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 28 maja 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Poświętno o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko, ponieważ pismem znak: WOO-IV.4220.272.2022 SK.1 z dnia 17 marca 2022 r. (data wpływu: 18 marca 2022 r.) organ opiniujący zwrócił się do Wójta Gminy Przemęt o wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień we wskazanym przez siebie zakresie. Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 22 marca 2022 r. wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień. W piśmie regionalnego dyrektora również Wójt Gminy Przemęt został poproszony o potwierdzenie informacji na temat faktycznego zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia oraz o wskazanie najbliższych terenów wymagające ochrony akustycznej.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 17 marca 2022 r. przy piśmie znak ON-NS.9011.5.7.2022 z dnia 16 marca 2022 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz w dniu 21 marca 2022 r. przy piśmie znak: WR.ZZŚ.7.435.54.2022.MLW  RKW-2022-802 opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Powyższe organy stwierdziły brak potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń wsi Poświętno oraz wsi Barchlin.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):25.03.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.1.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Termin 1 WCAG
Obwieszczenie Nowy Termin 1 Skan

Metryczka

wytworzono: 25.03.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 28.03.2022, 09:03 przez: Kinga Luboń
zmodyfikowano: 28.03.2022, 09:03 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 15

Rejestr zmian