ZARZĄDZENIE NR 26.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Marcina Rożka w Kaszczorze

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe                     (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) i §16 ust. 8  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1283 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze do zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 z dniem 1 kwietnia 2022r. w Szkole Podstawowej im. Marcina Rożka w Kaszczorze tworzy się oddział przygotowawczy na poziomie klas IV-VI dla uczniów – osób niebędących obywatelami polskimi lub będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach za granicą, podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):30.03.2022
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.26.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie 26.2022
Zarządzenie 26.2022 Wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 30.03.2022 przez: Marta Sobierajska
opublikowano: 31.03.2022, 15:21 przez: Izabella Skibska
zmodyfikowano: 01.04.2022, 12:28 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 44

Rejestr zmian