Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wystąpieniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą:  Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody na działce ewidencyjnej nr 25/44, obręb Wieleń, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Zgodnie z art.49 i art. 106 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. ,poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

Zawiadamia strony postępowania

iż rozpatrując wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:  Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody na działce ewidencyjnej nr 25/44, obręb Wieleń, gmina Przemęt Wójt Gminy Przemęt w dniu 26.04.2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu dla ww. inwestycji.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):27.04.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.3.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie O Przekazaniu
Obwieszczenie O Przekazaniu WCAG

Metryczka

wytworzono: 27.04.2022 przez: Julia Przydróżna
opublikowano: 28.04.2022, 11:36 przez: Kinga Luboń
zmodyfikowano: 28.04.2022, 11:37 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian