Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 29 listopada 2021 r. znak: ON-NS.9011.5.71.2021 (data wpływu: 30.11.2021 r.),
 • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2022 r. znak: WR.ZZŚ.435.413.2021.MN RKW-2022-165 (data wpływu: 21.01.2022 r.),
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2022 r. znak: WOO-II.4220.352.2021.JS.6 (data wpływu: 25.04.2022 r.).

Powyższe organy wskazały brak konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

             Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Osłonin, wsi Radomierz oraz wsi Górsko.

 • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
 • Rok podjęcia (podpisania):2022
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):06.05.2022
 • Nr aktu prawnego:RS.6220.31.2021
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Zawiadomienie Przed Decyzją RS.6220.31.2021 Skan
Zawiadomienie Przed Decyzją WCAG

Metryczka

wytworzono: 06.05.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 06.05.2022, 12:27 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 4

Rejestr zmian