ZARZĄDZENIE NR 34.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16.05.2022 r. w sprawie : upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta

OR.120.34.2022                                                                                                                                                                                                                                                                    Przemęt, dnia 16.05.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 34.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 16.05.2022 r.

w sprawie : upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

§ 1. Upoważnia się Panią Natalię Chomską – pracownika Urzędu Gminy Przemęt, zatrudnioną na stanowisku młodszego referenta, do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, postanowień i zaświadczeń, wynikających z ustaw:

1)      o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2)      prawo działalności gospodarczej,

3)      o ewidencji ludności,

4)      o dowodach osobistych,

5)      o zgromadzeniach,

6)      o obronie ojczyzny,

7)      o zarządzaniu kryzysowym.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotował:

Leszek Anglart

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):16.05.2022
  • Nr aktu prawnego:OR.120.34.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.34.2022 Skan
OR.120.34.2022 WCAG

Metryczka

wytworzono: 16.05.2022 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 17.05.2022, 13:48 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 59

Rejestr zmian