Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt obręb Przemęt, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do
2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt obręb Przemęt, gmina Przemęt
oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON-NS.9011.5.1.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. (data wpływu: 20.01.2022 r.) oraz opinię z dnia 29 kwietnia 2022 r. (data wpływu 02.05.2022 r.) utrzymującą w mocy ww. opinię,
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.62.2022.KJ.3
  z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.),
 • Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze znak: WR.ZZŚ.7.435.10.2022.MN RKW-2022-215 z dnia 21 stycznia 2022 (data wpływu: 26.01.2022 r.) oraz opinię znak WR.ZZŚ.7.435.10.2022.MN RKW-2022-1412 z dnia 11 maja 2022 (data wpływu: 16.05.2022 r.).

Powyższe organy wskazały brak konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Przemęt oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
 • Rok podjęcia (podpisania):2022
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):18.05.2022
 • Nr aktu prawnego:RS.6220.33.2021
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji RS.6220.33.2021 skan
Zawiadominie przed wydaniem decyzji - wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 18.05.2022 przez: Tomasz Konieczny
opublikowano: 19.05.2022, 15:09 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 13

Rejestr zmian