Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 11, 12 obręb Biskupice, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwana dalej KPA, zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 20 lipca 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 11, 12 obręb Biskupice, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzyskania ponownej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, w związku z otrzymaniem uzupełnienia do raportu, będącego odpowiedzią Inwestora na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2022 r. znak: WR.RZŚ.4360.18.2022.JT.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń wsi Biskupice, w której planuje się realizację przedsięwzięcia.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):20.05.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.4.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie - wersja WCAG
Obwieszczenie - skan

Metryczka

wytworzono: 20.05.2022 przez: Tomasz Konieczny
opublikowano: 23.05.2022, 15:13 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 26

Rejestr zmian