SO. XXIII WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Przedsiębiorca

 • Opłaty:

  Opłatę wnosi się na rachunek Gminy Przemęt nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038
  17,00 zł za wydanie zaświadczenia

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.U. z 2022r., poz. 541),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2023 r., poz. 2111),
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm. ),
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], nr telefonu 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel.728706901, 667941610 , adres e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania czynności administracyjnej. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

        4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne i klienci w administracji uczestniczący przy realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.
 • Wymagane dokumenty:

  1.Wypełniony wniosek.

  2. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.

 • Miejsce załatwienia sprawy:
   Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  – pokój nr 6,
  tel.65 615 69 70
 • Termin załatwienia sprawy:

  Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście,
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8.
 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-01 K-5

 • Druk/wniosek:

  so.23

Załączniki

SO. XXIII Wniosek O Wydanie Zaswiadczenia O Prowadzeniu Działalności Gospodarczej

Metryczka

wytworzono: 24.05.2022 przez: Natalia Chomska
opublikowano: 24.05.2022, 13:42 przez: Natalia Chomska
zmodyfikowano: 05.02.2024, 11:08 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 68

Rejestr zmian

uaktualniono: 05.02.2024, 11:08 przez: Natalia Chomska SO. XXIII WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 13.07.2023, 09:06 przez: Natalia Chomska SO. XXIII WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 17.03.2023, 15:23 przez: Natalia Chomska SO. XXIII WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 17.03.2023, 15:17 przez: Natalia Chomska SO. XXIII WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 17.03.2023, 11:48 przez: Natalia Chomska SO. XXIII WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 19.08.2022, 13:10 przez: Natalia Chomska SO. XXVI WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 24.05.2022, 13:46 przez: Natalia Chomska SO. XXVI WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
uaktualniono: 24.05.2022, 13:45 przez: Natalia Chomska SO. XXVI WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
utworzono: 24.05.2022, 13:42 przez: Natalia Chomska SO. XXVI WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ