ZARZĄDZENIE NR 35.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego.

OR.120.35.2022

ZARZĄDZENIE NR 35.2022
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie: w sprawie wzoru pisma informacyjnego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się układ graficzny pisma informacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się elementy składowe pisma informacyjnego, które zawarte zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wzoru pisma informacyjnego, o którymi mowa w § 1 i 2, nie stosuje się w przypadku pism nieposiadających charakteru korespondencji, np. takich jak: decyzje administracyjne, postanowienia, pełnomocnictwa, upoważnienia oraz zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Przemęt do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i załącznikami do zarządzenia oraz do przestrzegania zasad zawartych w tych dokumentach.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Przemęt.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 16.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru pisma informacyjnego (OR. 120.16.2021).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.

Przygotował:

Grzegorz Aryż

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):26.05.2022
  • Nr aktu prawnego:OR.120.35.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.35.2022
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr OR.120.35.2022
Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr OR.120.35.2022
OR.120.35.2022

Metryczka

wytworzono: 26.05.2022 przez: Grzegorz Aryż
opublikowano: 26.05.2022, 15:11 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
zmodyfikowano: 26.05.2022, 15:11 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 63

Rejestr zmian