SO.XXIV ZGŁOSZENIE ZMIAN STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO – ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa

  – 10 zł – za zmianę decyzji

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie  za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni
  od daty jej doręczenia stronie.

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 ),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2023 r. , poz. 775 z późn. zm. ),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U. 2022 r., poz. 2111 )
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], nr telefonu 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 728706901, 667941610, adres e-mail: [email protected].

        3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

       podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony wniosek, dokument potwierdzający dokonanie zgłaszanej zmiany.

  2. Do wglądu dowód osobisty.

 • Miejsce załatwienia sprawy:
   Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  – pokój nr 6, 
  tel.65 615 69 70
 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście,
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8,
 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-01 K-5

 • Druk/wniosek:

  so.24

Załączniki

SO. XXIV Zgłoszenie Zmian Stanu Faktycznego I Prawnego Zezwolenia Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych

Metryczka

wytworzono: 30.05.2022 przez: Natalia Chomska
opublikowano: 30.05.2022, 12:37 przez: Natalia Chomska
zmodyfikowano: 05.02.2024, 11:11 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 30

Rejestr zmian