ZARZĄDZENIE NR 45.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu,
w następującym składzie:

1) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

 1. a) Urszula Wróblewska,
 2. b) Marta Sobierajska,
 3. c) Patrycja Pabich;

2) przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie:

 1. a) wizytator Dorota Jagoda,
 2. b) starszy wizytator Grażyna Gabriela Kuźmińska,
 3. c) wizytator Małgorzata Kinga Nowacka;

3) przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

 1. a) Magdalena Toś,
 2. b) Anna Szklarz;

4) przedstawiciele Rady Rodziców:

 1. a) Monika Ilmer – Matuszczak,
 2. b) Agnieszka Dudkiewicz;

5) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Grzegorz Jankowiak.

§ 2.  Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza się Martę Sobierajską.

§ 3. Komisja działa w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

§ 4. Członków komisji upoważnia się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zobowiązuje się ich także do zachowania poufności wszelkich danych oraz informacji uzyskanych podczas prac w komisji.

§ 5.  Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2022
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):22.06.2022
 • Nr aktu prawnego:45.2022
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 45.2022

Metryczka

wytworzono: 22.06.2022 przez: Marta Sobierajska
opublikowano: 23.06.2022, 14:49 przez: Julia Michalewicz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 39

Rejestr zmian