Proponowany porządek LII Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 28.06.2022, g. 09:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2022/2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Poświętno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 14. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Przemęt za rok 2021.
  1. debata nad raportem o stanie Gminy Przemęt,
  2. głosy radnych,
  3. głosy mieszkańców,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2021 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
  1. omówienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przemęt na rok 2021, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia,
  2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2021,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2021,
  4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przemęt za 2021 rok,
  5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przemęt z tytułu wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2021 rok,
  6. dyskusja,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2021,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Uchwala Umorzenie Wfosigw.pdf
Projekt Uchwaly Ceny Paliwa 2022.pdf
Uchwala Zmieniajaca Uchwale Dot. Strategii Czerwiec 2022.pdf
Uchwala Przystapienia Wow 2020 Poswietno.pdf
Uchwala W Sprawie Zasad 2022.pdf

Metryczka

wytworzono: 24.06.2022 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 24.06.2022, 08:36 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 28

Rejestr zmian

utworzono: 24.06.2022, 08:36 przez: Sylwia Kaczmarek Proponowany porządek LII Sesji Rady Gminy Przemęt