Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 48 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 168/2, obręb Starkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną  dalej KPA, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwaną dalej ustawą OOŚ,

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

w dniu 13 maja 2022 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:  Budowa 48 budynków mieszkalnych wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce  o nr ewid. gr. 168/2, obręb Starkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b, tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody tj. Przemęckiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2002 Pojezierze Sławskie.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ, Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 KPA informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Wójt Gminy Przemęt informuje również, iż zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 15 lipca 2022 r. dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania stanowisk organów opiniujących.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń wsi Starkowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń wsi Grotniki.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):22.06.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.5.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wszczęcie SkanRS.6220.5.02022
Obwieszczenie O Wszczęciu WCAG

Metryczka

wytworzono: 22.06.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 27.06.2022, 07:40 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian