Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski, piaski i żwiry) ze złoża Górsko VII, na działkach o nr ewid. gr. 72/3, 136/2, 356/2 – pole A, 166/2 – pole B, 49 – pole C, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA oraz art. 74 ust. 3, ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 22 sierpnia 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski, piaski i żwiry) ze złoża Górsko VII, na działkach o nr ewid. gr. 72/3, 136/2, 356/2 – pole A, 166/2 – pole B, 49 – pole C, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 22.06.2022 roku przekazał uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w celu wydania opinii oraz ponownie wystąpił o wydanie opinii do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania powyższych opinii czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę oraz w związku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń wsi Górsko.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):23.06.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.30.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszcznie Nowy Termin 5 WCAG
Obwieszczenie Nowy Termin 5 Skan

Metryczka

wytworzono: 23.06.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 27.06.2022, 07:49 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 2

Rejestr zmian