Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.1029)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 27 czerwca 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: : Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt. Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Zawiadomienie następuje przez zamieszczenie obwieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaszczor oraz Mochy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna ( art. 127a KPA).

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):27.06.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.22.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie O Wydanej Decyzji WCAG
Obwieszczenie O Wydanej Decyzji Skan

Metryczka

wytworzono: 27.06.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 30.06.2022, 11:37 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian