ZARZĄDZENIE NR 52.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) oraz § 2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2453 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Wysokość wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wynosi dla eksperta zamieszkałego:

1) na terenie Gminy Przemęt: 180 zł brutto za udział w posiedzeniu komisji;
2)  poza terenem Gminy Przemęt:

a) w odległości do 50 km od Przemętu: 300 zł brutto za udział w posiedzeniu komisji,

b) w odległości powyżej 50 km od Przemętu: 440 zł brutto za udział w posiedzeniu komisji.

 

§ 2.Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie koszty związane z udziałem eksperta w pracach komisji egzaminacyjnych.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):06.07.2022
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.52.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie Nr 52.2022

Metryczka

wytworzono: 06.07.2022 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 06.07.2022, 15:12 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 322

Rejestr zmian