ZARZĄDZENIE NR 58.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)
zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Agnieszki Miś – nauczycielki Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w składzie:

1) Marta Sobierajska – przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca;
2) Dorota Jagoda – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie;
3) Barbara Matysiak – dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach;
4) Ewa Maria Mocek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej;
5) Wiesława Woś – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2. Termin posiedzenia wyznacza się na dzień 3 sierpnia 2022 r., godz. 12.30.

§ 3. Rozliczenie wynagrodzenia eksperta nastąpi w oparciu o umowę zlecenie na podstawie listy płac, którą dokona Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):13.07.2022
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.58.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie Nr 58.2022

Metryczka

wytworzono: 13.07.2022 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 14.07.2022, 14:48 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 42

Rejestr zmian