Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 48 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 168/2, obręb Starkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwana dalej KPA, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36  KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 15 września 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 48 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 168/2, obręb Starkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko, ponieważ pismem znak: WOO-IV.4220.805.2022.GL.1 z dnia 11.07.2022 r. (data wpływu: 11.07.2022r.) organ opiniujący zwrócił się do Wójta Gminy Przemęt o wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień we wskazanym przez siebie zakresie. Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 15.07.2022 r. wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień. W piśmie regionalnego dyrektora również tutejszy organ został poproszony o potwierdzenie informacji na temat faktycznego zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia oraz o wskazanie najbliższych terenów wymagające ochrony akustycznej. Odpowiedź Wójta Gminy Przemęt została wysłana przy piśmie z dnia 15.07.2022 r.

Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał w dniu 05.07.2022 r. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON-NS.9011.5.21.2022 z dnia 04.07.2022 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu w przedmiotowym piśmie. W dniu 08.07.2022 wpłynęła również opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielone Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WR.ZZŚ.7.435.159.2022.MLW, RKW-2022-2090  z dnia 06.07.2022 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń wsi Starkowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń wsi Grotniki.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):15.07.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.5.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Nowy Termin 1 WCAG
Obwieszczenie Nowy Termin Skan

Metryczka

wytworzono: 15.07.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 18.07.2022, 08:39 przez: Kinga Luboń
zmodyfikowano: 18.07.2022, 08:43 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 18

Rejestr zmian