ZARZĄDZENIE NR 60.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz terminu składania wniosku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późń. zm.) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust.4 i art. 39a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dowozu w przypadku, gdy sam organizuje dowóz dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, zamieszkałego na terenie Gminę Przemęt na podstawie złożonego wniosku w terminie do 20 sierpnia danego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W przypadku złożenia wniosku w czasie roku szkolnego, umowa zawierana jest od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

3. Zwrot kosztów przejazdu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Przemęt a rodzicem lub opiekunem prawnym. Umowa zawierana jest na czas trwania zajęć w danym roku szkolnym. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Refundacja kosztów dowozu dokonywana jest na podstawie oświadczenia o obecności dziecka lub ucznia niepełnosprawnego poświadczonego przez dyrektora lub upoważnionego pracownika przedszkola, szkoły lub ośrodka. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy, o której mowa w ust. 3.

5. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia do Urzędu Gminy w Przemęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbywał się przewóz, natomiast za miesiąc grudzień do dnia 27 grudnia danego roku.

6. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu następuje z dołu do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym rozliczeniem, o którym mowa w ust. 5 na rachunek wskazany w umowie, o której mowa w  ust. 3., natomiast w miesiącu grudniu zwrot kosztów wypłaca się do 31 grudnia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):27.07.2022
  • Nr aktu prawnego:OP.0050.60.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Oświata

Załączniki

Zarządzenie Nr 60.2022
Załącznik Nr 1 Wersja WCAG
Załącznik Nr 2 Wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 27.07.2022 przez: Marta Sobierajska i Izabella Skibska
opublikowano: 29.07.2022, 11:52 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 34

Rejestr zmian