Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2 budynków gospodarczych, ujęcia własnego (studni wierconej) oraz 2 zbiorników bezodpływowych wraz z wylesieniem niezbędnym do realizacji inwestycji na dz. 394/4 obręb Perkowo, gm. Przemęt.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwana dalej k.p.a., zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 30 września 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2 budynków gospodarczych, ujęcia własnego (studni wierconej) oraz 2 zbiorników bezodpływowych wraz z wylesieniem niezbędnym do realizacji inwestycji na dz. 394/4 obręb Perkowo, gm. Przemęt. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Perkowo na okres 14 dni, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):29.07.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.8.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Termin 1 Skan
Obwieszczenie termin - wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 29.07.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 01.08.2022, 08:22 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian