Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa  7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce o nr ewid. gr. 73/1, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.   

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 11 października 2022 roku dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa  7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce o nr ewid. gr. 73/1, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania  opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz  sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Jednocześnie informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie pismem z dnia 01.08.2022 roku, znak: ON-NS.9011.5.22.2022 przekazał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń na okres  14 dni, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):11.08.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.9.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie nowy termin - skan
Obwieszczenie nowy termin - wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 11.08.2022 przez: Tomasz Konieczny
opublikowano: 11.08.2022, 13:43 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 25

Rejestr zmian