Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody na działce ewidencyjnej nr 25/44, obręb Wieleń, gmina Przemęt.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 Na podstawie a art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej KPA oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 15 września 2022 roku dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody na działce   ewidencyjnej nr 25/44, obręb Wieleń, gmina Przemęt.

Nowy termin został wyznaczony w związku z wezwaniem wnioskodawcy  do złożenia wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz złożonych pismem z dnia 8 sierpnia 2022 roku, (wpływ do tut. Urzędu 11.08.2022r.) przedmiotowych wyjaśnień.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń na okres 14 dni, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):16.08.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.3.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie nowy termin - skan
Obwieszczenie nowy termin - wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 16.08.2022 przez: Tomasz Konieczny
opublikowano: 16.08.2022, 10:27 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 120

Rejestr zmian