ZARZĄDZENIE NR 79.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Grygiel – Tórz – dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Przemęcie do:

 1. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Przemęt w zakresie działalności kierowanej jednostki,
 2. Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Przemęt w ramach planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Przemęcie,
 3. Wynajmowania pomieszczeń szkolnych na zasadach komercyjnych na czas nie dłuższy niż 3 lata,
 4. Reprezentowania Gminy Przemęt przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.

§ 2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 76.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 08 września 2017r. w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2022
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):01.09.2022
 • Nr aktu prawnego:
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Oświata

Załączniki

Zarzadzenie Nr 79.2022

Metryczka

wytworzono: 01.09.2022 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 05.09.2022, 08:58 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 21

Rejestr zmian