Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 5 budynków usługowo mieszkalnych wraz z drogami wewnętrznymi na działkach o nr ewid. gr. 883/17 i 883/18 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a.  wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 26 listopada 2022 roku dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 5 budynków usługowo mieszkalnych wraz z drogami wewnętrznymi na działkach o nr ewid. gr. 883/17 i 883/18 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Jednocześnie informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie pismem z dnia 15.09.2022 r. znak: ON-NS.9011.5.30.2022 wyraził opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 21.09.2022 r. znak: WOO-IV.4220.1199.2022.DG (data wpływu: 21.09.2022 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Przemęt, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):26.09.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.15.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Nowy Termin 1 WCAG
Obwieszczenie RS.6220.15.2022 Skan

Metryczka

wytworzono: 26.09.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 28.09.2022, 08:29 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 10

Rejestr zmian