ZARZĄDZENIE NR 47.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 września 2022 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektu i modernizacji plaży gminnej w Osłoninie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt wprowadzonego Zarządzeniem nr 20.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół zadaniowy do opracowania projektu i modernizacji plaży gminnej w Osłoninie w następującym składzie osobowym:

 • Ewa Piechowiak- Przewodniczący Zespołu,
 • Patrycja Pabich – Członek Zespołu,
 • Małgorzata Kurzawa – Członek Zespołu,
 • Tomasz Konieczny – Członek Zespołu,
 • Józef Kwaśniewicz – Członek Zespołu.

 § 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • podejmowanie przez poszczególnych członków Zespołu działań w ramach ich kompetencji zmierzających do realizacji wyżej określonego zadania,
 • podejmowanie kolegialnie decyzji w sprawach dotyczących realizacji zadania,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania,
 • czynny udział w realizacji zadania,
 • przygotowywanie wymaganych dokumentów,
 • uczestnictwo w konsultacjach i pracach Zespołu.

 § 3. 1. Zespół, o którym mowa w § 1 powołuje się do czasu opracowania projektu i modernizacji plaży gminnej w Osłoninie.

 1. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu. Decyzje podejmowane są bezwzględną większością głosów.

§ 4. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 1 pkt 1-4 wykonują zadania w ramach obowiązków pracowniczych.

 § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
 • Rok podjęcia (podpisania):2022
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):26.09.2022
 • Nr aktu prawnego:OR.120.47.2022
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie Nr 47.2022 Wójta Gminy Przemęt Z Dnia 26 Września 2022

Metryczka

wytworzono: 26.09.2022 przez: Patrycja Pabich
opublikowano: 29.09.2022, 12:05 przez: Patrycja Pabich
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 30

Rejestr zmian