Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 5 budynków usługowo mieszkalnych wraz z drogami wewnętrznymi na działkach o nr ewid. gr. 883/17 i 883/18 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 5 budynków usługowo mieszkalnych wraz z drogami wewnętrznymi na działkach o nr ewid. gr. 883/17 i 883/18 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

            W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie znak: ON-NS.9011.5.30.2022 z dnia 15 września 2022 r. (data wpływu: 16.09.2022 r.), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.1199.2022.DG z dnia 21 września 2022 r. (data wpływu: 21.09.2022 r.) oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze znak: WR.ZZŚ.7.435.223.2022.MLW  RKW-2022-2982 z dnia 27 września 2022r. (data wpływu: 30.09.2022 r.),

             Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Przemęt, oraz na stronie internetowej https://przemet.com/ w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):10.10.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.15.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Zawiadomienie Przed Decyzją RS.6220.15.2022 Skan
Obwieszczenie Przed Decyzją WCAG

Metryczka

wytworzono: 10.10.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 11.10.2022, 08:11 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 5

Rejestr zmian