ZARZĄDZENIE NR 97.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2023 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie § 5 i 6 uchwały NR L/390/2010 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 października 2022 r. Termin zakończenia konsultacji: 4 listopada 2022 r.
3. Forma konsultacji to: zgłaszanie pisemnych opinii i uwag do programu współpracy przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
4.Program współpracy zostanie umieszczony na stronie internetowej www.przemet.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminyw Przemęcie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przemęcie.
5. Opinie i uwagi należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Przemęcie ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.
§ 3.Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przemęcie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przemęcie oraz na stronie internetowej www.przemet.pl.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):19.10.2022
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.97.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Zarządzenie W Sprawie Konsultacji
Program Wspołpracy Gminy Przemęt Na 2023

Metryczka

wytworzono: 19.10.2022 przez: Izabella Skibska
opublikowano: 20.10.2022, 10:04 przez: Izabella Skibska
zmodyfikowano: 20.10.2022, 10:25 przez: Izabella Skibska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 29

Rejestr zmian