Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie punktu zbierania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 83/5, obręb Solec Nowy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zwaną dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a.  wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 7 stycznia 2022 roku dla przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie punktu zbierania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 83/5, obręb Solec Nowy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie pismem  z dnia 16.10.2022 r., znak: ON-NS. 9011.5.36.2022 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 31.10.2022r. znak: WOO-IV.4220.1364.2022.1 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Solec Nowy, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):07.11.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.16.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Nowy Termin 1 WCAG
Obwieszczenie Nowy Termin Skan

Metryczka

wytworzono: 07.11.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 08.11.2022, 09:00 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 5

Rejestr zmian