Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa 8 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 751/12, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa 8 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 751/12, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składania wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Jednocześnie informuję, iż Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 19.08.2022 r. znak: ON-NS.9011.5.24.2022, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25.08.2022 r. znak: WOO-IV.4220.1023.2022.GL.1 oraz Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z dnia 28.10.2022 r. znak: WR.ZZŚ.7.435.207.2022.MN o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):07.11.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.12.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Zawiadomienie Przed Decyzją Skan
Zawiadomienie Przed Decyzja WCAG

Metryczka

wytworzono: 07.11.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 08.11.2022, 08:54 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 3

Rejestr zmian