Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 5 budynków usługowo mieszkalnych wraz z drogami wewnętrznymi na działkach o nr ewid. gr. 883/17 i 883/18 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret pierwsze  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.  U. z 2019, poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 5 budynków usługowo mieszkalnych wraz z drogami wewnętrznymi na działkach o nr ewid. gr. 883/17 i 883/18 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Dyrektora Zarządy Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Przemęt oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 15 listopada 2022 r. treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: https://przemet.com na okres 14 dni.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.11.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.15.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat O Wydanej Decyzji Skan
Komunikat O Wyd. Decyzji WCAG
Decyzja RS.6220.15.2022 Skan.anonymised

Metryczka

wytworzono: 14.11.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 15.11.2022, 13:05 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 4

Rejestr zmian